Nowe podatki


Do wiadomości: Izby Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej (wszystkie)

Proszę o zapoznanie się z projektem niniejszego rozporz?dzenia i wyrażenia
opinii celem wprowadzenia ewentulanych zmian i poprawek.

Minister Finansów

Rozporzšdzenie Ministra Finansów
z dnia 08.03.1998r.

w sprawie ustalenia osób opodatkowanych oraz określenia sposobu podatkowania

Art.1
W związku z ustanowieniem nowych przepisów w sprawie ąciągania podatków
i nakąadanych kar, podaje sią do wiadomoąci wykaz osób podlegających opodatkowaniu.

1.Panny cnotliwe - podatek od luksusu ........................... 100,00 zł
2.Panny nie cnotliwe - podatek od użyteczności publicznej ....... 150,00 zł
3.Stare panny - podatek od nieużyteczności publicznej ........... 200,00 zł
4.Kurwy - podatek dochodowy ..................................... 1500,00 zł
5.Mężatki - podatek obrotowy .................................... 110,00 zł
6.Stare babcie - podatek od nieruchomości ....................... 80,00 zł
7.Dziwki - podatek od ruchomości ................................ 1800,00 zł
8.Żonaci z wdową i dzieckiem - podatek od spadków ............... 50,00 zł
9.Kobiety w okresie - podatek VAT ............................... 80,00 zł
10.Nosiciele HIV - podatek od darowizn ........................... 200,00 zł
11.Panny w mini - podatek od widowisk ............................ 1000,00 zł
12.Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy .............. 2500,00 zł
13.Spółkujący w samochodzie - podatek drogowy .................... 200,00 zł
14.Teściowe - podatek od nakładów zbędnych ....................... 500,00 zł
15.Kobiety w ciąży - podatek od wartości dodanej ................. 800,00 zł
16.Małżeństwa - opłata za użytkowanie wieczyste .................. 700,00 zł

Art.2
W związku z koniecznością natychmiastowego i właściwego wprowadzenia
w życie powyższych przepisów karze podlegają:

1.Wdowy - za zniszczenia mienia społecznego ....................... 600,00 zł
2.Bezdzietne mężatki - za sabotaż ................................. 900,00 zł
3.Panny z dzieckiem - za prowadzenie działalności bez zezwolenia .. 400,00 zł
4.Kawalerowie - za kłusownictwo ................................... 300,00 zł
5.Rozwodnicy i rozwódki - za dezercję ............................. 200,00 zł
6.Mówiące, że to pierwszy raz - za składanie fałszywych zeznań .... 180,00 zł
7.Cnotki powyżej 18-go roku życia - za nieterminowe świadczenia ... 100,00 zł

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

podpisał
- Minister Finansów -

G.Kołodko


|