[ oryginał na pojedynczej dwustronie zapełnionej przy pomocy ]
[ starej maszyny do pisania wpadł mi przypadkiem w ręce      ]
[ wpisał w komputer Wiki <wj_m@go2.pl> dla stron www Kaili   ]
[--- pierwsza strona ---]

                                    URZAD STAROSTWA POWIATOWEGO
                                    W [---]
                                    ===========================
za pośrednictwem                       SAD REJONOWEGO w [---]
Dot. informacji o skutkach prawnych w sprawie unieważnienia
     zobowiązania potwierdzonego podpisem włąsnoręcznym na
     Służby Bezpieczeństwa lub pokrewnej - przed rokiem 1980:
     ---------------------------------------------------------
     wniosek o wypłącenie zadośćuczynienia za "wymuszone"
     okolicznościami tolerowanie starego agenta bezpieki na
     terenie swojej posesji w [---]:
     =========================================================
         Ze względu na fakt, że przed rokiem 1980, wprowadzony
poprzez hipnozę w stan uniemożliwiający samokontrolę - poprzez
działanie nie licujące z godnością ludzką - przez "najbliższego"
"przyjaciela" - p o d p i s a ł e m kawałek papieru mówiący,
m.inm., że"na każde żądanie i w potrzebie" przekażę lub udostęp-
nię swój stan posiadania służbom specjalnym." - Lub o treści
zbliżonej - o ś w i a d c z a m : ż e,
         1. treścią zawartą w piśmie do Kancelarii Prezydenta
            Państwa - Rzeczypospolita Polska, z dnia [---]
            unieważniłem wszelką podpisaną przez siebie w przesz-
            łości - treść dokumentów o charakterze państwowoym
            p o   s t r o n i e   p a s y w ó w /dla siebie/
            Treść została przez Kancelarię przyjęta do wiadomości
            co potwierdził własnoręcznym podpisem w treści
            pisma [---] z dnia [---]
         2. Do szefa Urzędu Ochrony Państwa, pismem z dnia
            [---] - oświadczyłem, że ... unieważniam
            .... a podtrzymuję po stronie aktywów.... Pismo to
            zostało zaopatrzone znakiem opłaty administracyjnej
            skarbowej za 1,5 zł./jedenzłotypięćdziesiątgroszy/,
            na które po dzień dzisiejszy nie otrzymałem odpowie-
            dzi, co świadczy o Urzędzie źle, co z pewnością
            cieszy urzędników Starostwa [---].
         3. Ośiadczam i proszę o uruchomienie informacji we
            właściwym kierunku, że przywiązany jestem do faktu,
            iż wychowano mnie w duchu polskim. W związku z po-
            wyższym anuluje wszelkie związki ze szpicelsłużbami
            za wyjątkiem tych, któe są lojalne względem Państwa
            POLSKIEGO.
            Niezależne struktury państwowotwórcze na tym
            terenie, niez odne z prawem pozyskiwanie majątkó
            i nieruchomości na rzecz gmin starostwa, to jest
            na rzecz "dalekowzrocznych"cwaniaków i piewców
            "narodu wybranego" - ludziom inteligentnym z central-
            nej Polski - są znane.
                                  v e r t e
[--- ręczny dopisek po lewej stronie kartki - w poprzek ---]
Informuję też, że ma świadomość, iż moimi
oczyma widzę, uszami słyszę, myślami mówię.
[--- druga strona ---]
         4. Żądam za każdy jeden miesiąc pobytu w moim domu
            Ob.XXXXXXX [---], pochodzącego
            z [---] - kwoty 100 zł /stozłotych/ za jeden miesiąc
            które to pieniądze proszę mi rozpatrzenia niniej-
            szego przekazać przekazem pocztowym, pieniężnym,
            który to druk pocztowo-finansowy dołączam, celem
            usprawnienia ociężałości [---] urzędów.
Dla wyrazistości: nie poczuwam w zaden sposób przynależności
do tajnej gminy żydowskiej w [---] Natomiast można na mnie liczyć
zawsze jako na Obywatela rzeczypospolitej Polskiej.
I proszę pochamować gniew, któy mogłem wywołać na obliczu
Urzędnika /Państwa Polskiego/, czytającego niniejsze.
Kontakt, jeśli byłby potrzebny, proszę utrzymywać za posrednictwem
korespondencji.
Ze wzgledu na fakt bycia świadkiem w ważnej sprawie o charakterze
panstwowoym - posiadam zakaz opuszczania miejsca zamieszkania,
zakaz wpuszczania do mieszkania wszelkich tzw. funkcjonariuszy,
którzy myśląm, że takowe prawa posiadają. Ponieważ w chwili obec-
nej oni stanowią dla mnie największe zagrożenie. Za niniejsze
utrudnienie przeprasza!
        Oczekuję odpowiedzi krótkiej, rzeczowej. A najbardziej
pieniędzy, bo nie posiadam zdolności do ich kumulowania, zaś
gospodarstwo-nieruchomość rolna takowych /pieniędzy/ wymagają.
Pragnąłem też, poinformowac, że ze względu na zakorzeniony
przesąd, wynikający na zasadzie równoważności z chorobą psychicz-
ną noga moja nie przekroczy progu starostwa Powiatowego w [---],
ponieważ nosi on numer "13".
Nie przekroczy też, gdyby tenże nr został zmieniony na inny,
ponieważ w przeszłości wymiernej, któą stwierdzili biegli
psychologowie przesłuchujący mnie do procesu, w trakcie tzw.
"regresu w czasie" - ze względu na fakt, iż pewnien "urzędnik"
tamże bytujący przepowiedział mi koniec jeśli noga moja tam
stanie. jak nie z jego ręki, to jego syna.
Zapytuję, czy te fuchy w urzedach państwowych są dziedziczne,
czy można tak zastraszać petentów?
                Z wyrazami szacunku
                                [--- podpis ---]
Otrzymują:
----------
1 egz. - Adresat.
1 egz. - Sąd Rejonowy w [---] ze względu na sprawę cywilnoprawną
         nr [---] rozprawa odbyłą sie dn [---],
         sprawa nieskonczona.
PśS. Informuję lojalnie Włądze Starostwa, żepismem z dnia
     [---] zostałęm poinformowany, że dnia [---]
     do Wydziału Organizacji i kadr [---]
     wpłynął mój Wniosek o uruchomienie
     postępowań śledczych ze skutkami karnymi wobec osób fi-
     zycznych miejscowego samorządu terytorialnego, policyj-
     nych, prokuratury, administracji rządowej stopnia pod-
     stawowego.".